Etika není jen norma platná pro chování v Dojo, ale platí v celém chování a jednání judisty. Etická pravidla byla v klasických školách bojového umění shromážděna v podobě přikázání, která byla závazná. Objevovala se v nich i nařízení týkající se stravy, pití nápojů apod. Tato pravidla byla přesně formulována a přísně dodržována. Motivem byla střídmost a zdrženlivost a striktně se vyžadovala úcta ke starším a respekt ke všemu živému.

Etika je prostředek výchovy. Zásady správného chování jsou v Dojo vyžadovány od prvního vstupu na tatami. Musí být samozřejmostí, že na trénink přichází všichni závodnici (pro trenéry je to závazné dvojnásob) včas, v čistém kimonu a tak, jak to předepisují pravidla juda. Samozřejmosti je přezouvání, sprchování a další základní hygienické požadavky.

POZDRAV

Pozdrav je v judu určitým symbolem vzdání úcty jeden druhému. Při vstupu do Dojo pozdraví judista pozdravem malým. Stejně se zdraví závodníci při soutěži, při tréninku, při oslovení trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy nositel nižšího technického stupně. Nejedná se tím o vynucovanou kázeň, ale o projev úcty a vzdání díku trenérovi za jeho práci nebo partnerovi za pomoc k dosažení vlastní mistrovské cesty (nebýt partnera tak nemůžu trénovat tedy se nemůžu zlepšovat, proto mu za to patří poděkování).

 • ZAREI – velký pozdrav, slavnostní – provádíme při zahájení a ukončení tréninkové jednotky, cvičení KATA a podobných příležitostech.
 • RITSUREI – malý pozdrav – provádíme při všech ostatních příležitostech.

CHOVÁNÍ V DOJO

Efektivita přípravy závisí na atmosféře, jaká v Dojo panuje. Musí být přátelská, radostná a při naprostém soustředění všech přítomných. Je třeba, aby každý chápal, že i on je povinen k této atmosféře přispět. Týká se to nejen žáků, ale i trenérů.

Sportovci:

 • ukázněně plní pokyny trenéra
 • nerozptylují se ničím, co s tréninkem nesouvisí
 • nepřestávají cvičit bez pokynu trenéra
 • nepostávají na okraji tatami
 • neopouštějí Dojo bez svolení trenéra
 • plní cíle při každém cvičení
 • bojují v duchu pravidel
 • jsou skromní a ochotní pomoci méně vyspělým žákům
 • při zranění se domluví s trenérem, zda zcela vynechají trénink, nebo pouze omezí některá cvičení
 • se omlouvají za pozdní příchod na trénink, nebo za nesplnění jiné povinnosti

Zákaz:

 • vstupovat v obuvi
 • kouřit
 • jíst
 • jiným způsobem narušovat platný řád

MORÁLNÍ KODEX JUDISTY

Zdvořilost – dokázat respektovat druhé

Odvaha – umět vždy poctivě jednat

Upřímnost – znamená říci slušně to, co si člověk myslí

Čest – dodržet dané slovo

Skromnost – nevynášet sama sebe do nebe – nevytahovat se

Respekt – bez respektu není důvěry

Sebeovládání – dokázat udržet na uzdě svůj hněv

Přátelství – je nejčistší z lidských citů